Akif Kazım oğlu İmanlı

Filologiya  elmlər doktoru, professor

e-mail: akifimanli@mail.ru

27 dekabr 1948-ci ildə Şərur rayonunun (Naxçıvan MR) Axura kəndində müəllim ailəsində anadan olmuşdur. 1963-cü ildə Axura kənd 8-illik məktəbini, 1966-cı ildə Şərur qəsəbə orta məktəbini bitirmişdir. 1971-ci ildə Azərbaycan Dövlət Pedaqoji İnstitutunun Naxçıvan filialının Azərbaycan dili və ədəbiyyat ixtisasını qurtarmışdır. 1971-1977-ci illərdə Şərur rayonunun Şəhriyar  kənd məktəbində ixtisası üzrə müəllim işləmişdir. 1977-ci ilin dekabr ayından ali təhsil sahəsində çalışır. 1988-ci ildə namizədlik, 2010-cu ildə isə doktorluq dissertasiyası müdafiə etmişdir. Filalogiya üzrə elmlər doktorudur. Naxçıvan MR “Əməkdar müəllimi”dir. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Qabaqcıl təhsil işçisi” döş nişanına layiq görülmüşdür. Azərbaycan Yazıçılar və Jurnalistlər Birliyinin üzvüdür.

Kitablar

 • Yeni proqramla Azəbaycan dilindən sintaktik təhlil metodikasına verilən başlıca tələblər. Bakı, 1989. 1, 25 ç/v.
 • Şagirdlərdə söz birləşmələrinə dair bilik, bacarıq və vərdişlərin formalaşdırılması yolları. Bakı, 1991. 1, 5 ç/v.
 • Ömür yolu (tərtib edən A.İmanlı). Bakı, “Sabah” nəşriyyatı, 1997. 5, 5 ç/v
 • İşıqlı insan (tərtib edən A.İmanlı) Naxçıvan, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2002 . 136 s.
 • İbtidai siniflər üzrə direktor müavini və sinif rəhbəri (R.Hüseynovla), “Əcəmi” nəşriyatı, Naxçıvan 2002. 40 s.
 • Sintaksisdən başlanğıc kursda sintaktik təhlil. “Məktəb”nəşriyyatı, Naxçıvan, 2003. 82 s
 • Kal qarpız. “Məktəb”nəşriyyatı, Naxçıvan, 2004. 84 s.
 1. Şərurun Arazboyu oykonimləri. “Əcəmi”, Naxçıvan, 2006. 40 s. Şərur düzünün toponimləri (oykonimlər). Bakı: Nurlan, 2008. 116 s.
 • Şərur və İğdır bölgələrinin yer adları (oykonimlər). Naxçıvan, Qeyrət, 2008. 160 s.
 1. Şərur düzünün toponimləri. Bakı: Nurlan nəş, 116 s.
 2. Yaşayış yeri adları. Naxçıvan : Məktəb 2010, 154 s.
 3. Onomastika məsələləri (Şərur və İğdır oykonimləri üzrə) Naxçıvan, Məktəb, 2011. 314 s.
 4. Uşaqların körpəlik dövründə tərbiyəvi iş və nitq inkişafı məsələləri. Naxçıvan, “Məktəb” nəşriyyatı, 2012. 36 s.
 5. Araz vadisinin oykonimləri. Naxçıvan.Məktəb. 2013. 74 s.
 6. Müharibə başlandı (hekayələr). Naxçıvan, “Məktəb”, 2013
 7. “Ana dili” fənninin proqramı( A.Ağalarovla). Naxçıvan, “Məktəb”, 2014
 8. Tarixin izləri: yer adları. Naxçıvan, “Məktəb”, 2014
 9. Azərbaycan dilində söz birləşmələri tədrisinin linqvodidaktik əsasları(V.Qurbanovla). Bakı, “Müəllim”, 2016
 10. Naxçıvan çevrəsinin yaşayış yeri adları. Naxçıvan. “Məktəb”, 2016

20. Naxçıvan çevrəsinin yaşayış yer adları.  Naxçıvan,  “Məktəb”nəşr. 2016 (kitab)

21. Qədim türk yurdunun oykonimləri.Bakı,2017

 1. İrakın bədii dərki. Naxçıvan, 2018

 

Məqalə və tezislər

 • Гoрийская семинария и газета «Шарги-Рус» – Тезисы докладов республиканский научно–практической конференции на тему: «Роль Загафказской учительской семинарии в развитии науки и културы в Азербайджане». Oktyabr 1979, Bakı, 2 s.
 1. VII sinif üçün “Azərbaycan dili” dərsliyi (Z.Rəsulovla). “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” j. 1984 N 4, s.61-63.
 • İbtidai sintaksis kursunun öyrədilməsində sintaktik təhlilin mövqeyi,VII Республиканская научная конференчия аспирантов вузов Азербайджана, тезис докладов (II тоm), Баку 1984, с.218. 1 s.
 • Sintaksisdən başlanğıc kursda söz birləşmələrinin tədrisi zamanı şagirdlərin sintaktik təhlil bacarıqlarının formalaşdırılmasına dair. VII Республиканская научная конференчия аспирантов вузов Азербайджана, тезис докладов (II тоm), Баку 1985, с.129. 1 s.
 • IV sinifdəSadə cümlənin təhlili mövzusunda dərs nümu-nəsi. “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” 1985 N 4, 4 s.
 • III sinif üçün “Azərbaycan dili” dərsliyində sintaktik təhlil imkanları “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə” j., 1986, №1, s.76-78.3 s.
 • Последавательность развития умения синтаксического разбора в 4-10 классе. Тезис докладов республиканская научная конференция, Нахичеванъ, 1986, с.65.1 s.
 • Qrammatik suallar sintaktik təhlil vasitəsi kimi “Azərbaycan dili və ədəbiyyat tədrisi” j.8-11, 1986 N 4, 4 s.
 • О возможностях синтаксического разбора в ортимизации преподавания  нацалъного курса синтаксиса .Республиканская научная конференчия, Нахичеванъ 1987.
 1. Космонимъ и исполъзование их при  обучению  языку . Республиканская научная конференчия, Нахичеванъ 1987.
 2. Sintaktik təhlilin səmərəli təşkilinə verilən tələblərə dair. “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” tədrisi j. 1987 № 2. 9-11.3 s.
 3. Söz birləşməsi ilə cümlənin müqayisəli tədrisinə dair “Azərbaycan dili və ədəbiyyat” tədrisi j. 1987 № 12-15. 4 s.
 4. Üçüncü şəxs mənsubiyyət şəkilçisinin bir xüsusiyyəti haqqında.Тезисы докладов республиканской научной  конференции, Нахичеванъ 1988, с.129.1
 5. Sintaksisdən başlanğıc kursda “Sadə və mürəkkəb cümlələr” mövzusunun tədris prosesində sintaktik bacarıqların aşılanması. Yenidənqurma və pedaqoji inistitutda fənlərin tədrisinin təkmilləşdirilməsi. Naxçıvan, 1988, s. 155-156. 2 s.
 6. Sintaktik təhlil şagirdlərin nitqini inkişaf etdirmək vasitəsi kimi. Azərbaycan nitq mədəniyyəti problemləri, APİ-nin nəşri, Bakı, 1988, s. 115-117.3 s.
 7. İbtidai sintaksis kursunda konkret mövzuların öyrədilməsi prosesində sintaktik (təhlil) bacarıqların formalaşdırılması. Naxçıvan DPİ, X elmi konfransın tezisləri, Naxçıvan, 1989,
 8. Sintaksisdən başlanğıc kursun morfologiya ilə əlaqəli tədrisində qrammatik sualların rolu. Müasir mərhələdə elmin nəzəri və metodiki problemlərinə həsr olunmuş respublika elmi konfransın materialları Naxçıvan, 1992, s.132-133. 2s.
 9. Araz poeziyasında evfemizmlər. Məmməd Araz-60, Millilik və Bəşərilik, Azər nəşr, Bakı 1993. s. 30-31. 2 s.
 10. Fənlərarası anlayışlar mübadiləsinin şagirdlərin nitq inkişafında rolu. Ümumrespublika elmi konfransı “Pedaqogika elminin metodoloji əsasları və anlayış-terminologiya sisteminin təkmilləşdirilməsi”. Bakı, 1996, s.56-58. 3 s.
 11. Maarifçi-pedaqoji mühitləri.(E. Maqsudovla) Uluslararası qaynaqlarda Naxçıvan beynəlxalq simpoziumunun materialları. Bakı, 1996, s.125-129. 5 s.
 12. “Şərur” sözünün etimologiyası haqqında. “Bilik” j. Türkiyə. 1996, sayı 2, s. 152-155. 4 s.
 13. Bir hoca: Yavuz Axundlu. “Bilik”. Türkiyə. 1997, 4-cü say,s. 199-205. 7 s.
 14. Uluslararası Dədəd Qorqud simpoziumu. Fikir j. NDU –nun xəbərləri, 1998, № 1, s. 17-18. 3 s.
 15. “Dədə Qorqud” dastanlarında “Şərur” yer adı. NDU elmi əsərlər, xüsusi buraxılış, 1998, №2, s. 83-85. 3s.
 16. Kitabi Dede Korkut’ta Şerur yer adı. Dede Korkut bilgi şöleni, Van (Türkiyə),1998,s.47-52. 6 s.
 17. “Kitabi Dede Qorqud” dastanlarında “dansux” sözü. Elmi əsərlər (humanitar seriya), № 4, NDU, “Qeyrət” nəşriyyatı, Naxçıvan 1999, s. 81-85
 18. “Arqurı” sözünün izahı ilə. Keçmişimiz-gələcəyimizdir (Etnoqrafik problemlərə dair elmi-nəzəri konfrans. “Nurlan” Nəşriyyatı, Bakı, 2000, s. 23-24.). 2 s.
 19. Dördüncü uluslararası türk dili qurultayı. “Fikir” j. NDU, 2001. 1 s.
 20. Cümləyə dair bilik və bacarıqların formalaşdırılması. NÖU prof. – müəllim heyyətinin 2000-ci ildə yerinə yetirdiyi elmi-tədqiqat işlərinin yekununa həsr olunmuş konfransın materialları “Nurlan” nəş., Bakı, 2001, s. 18-20. 3 s.
 21. Düşündürən “müəllim-şagird dünyası”. H.Arzulu “Müəllim-şagird dünyası”, “Çənlibel” , Bakı, 2002, 3 s.
 22. Həmid Arzulunun məhəbbət dünyası. H.Arzulu “Bu məhəbbətdir”, “Əcəmi” nəşriyyaı, Naxçıvan, 2002, s.3-4. 2 s.
 23. Müəlim nüfuzu. Bir ömrün sədası. Tərtibçilər: N.Abbasov, İ. Yusifoğlu. Naxçıvan, “Əcəmi” nəşriyyatı,2002, s.18-19. 2 s.
 24. Direktor müavininin işinin məzmunu(R.Hüseynovla) “İbtidai məktəb və məktəbəqədər tərbiyə” J., 2003, № 1, 7 s.
 25. İnama, ümidə, məhəbbətə söykənən insan. Mənalı şair ömrü.Tərtibçi: H. Eyvazov “Məktəb”, Naxçıvan 2003, 3 s.
 26. Tələbəlik illərinin xoş günlərindən yarpaqlar. T. Fərəcov “Filial lətifələri”, “Məktəb” nəşriyyatı, 2003, s. 3-4. 2 s.
 27. Əliyev və dilimizin müasir inkişafı problemləri. Fənlərin tədrisi metodikasının aktual problemləri mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları Naxçıvan, “Məktəb” nəşriyyatı, 2003, s. 5-7. 3s.
 28. Siyaqut sözünün mənşəyi və etimalogiyası. NDU-nun Elmi əsərlər (humanitar elmlər seriyası) № 13, “Qeyrət” nəşriyyatı, 2004, 4 s.
 29. Xatirələrdə yaşayan müəllim ömrü Y.Axundlu. Müəllimlə-rim və müəllim dostlarım, Adiloğlu nəşriyyatı, Bakı, 2004, 6 s.
 30. Maarifçilik işığında yaranan məktəblər. İ.Mollayev, A. Hacıyev Naxçıvanın ilk yeni üsullu məktəbləri, “Məktəb” nəş., Naxçıvan. 2004, s. 3-4.
 31. Cümlənin aktual üzvlənməsinin qrammatik üzvülənmədə nəzərə alınması. Naxçıvan MR-nın 80 illiyinə həsr olunmuş, “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnalogiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konf. mat-ları, “Məktəb” nəş., Naxçıvan, 2004, s. 135-137. 3 s.
 32. Torpaq bizim vətənimiz, canımız, ruhumuzdur. Pöhrələr, (Məktəblilərin inşa müsabiqəsi qaliblərinin yazıları) № 4, “Məktəb” nəş., Naxçıvan, 2004, s.3-5. 3 s.
 33. Dağlara sarı qaçan şair. İ.Yusifoğlu. “Gəlib çatdım 50 yaşa” Bakı, Şirvannəşr, 2004, s. 34-37. 4s.
 34. “Kitabi-Dədə Qorqud” da Qarabağlar adı varmı? Yaxud bir daha Qarabağlar toponimi haqqında. NMİ, Xəbərlər, “Məktəb” nəşriyyatı, Naxçıvan 2005, № 1, s. 60-67.8 s.
 35. Bəxtimizə düşən yazı. V.Məmmədov.Ömür yolu, Şirvannəşr, Bakı, 2005, s. 73-76. 4 s.
 36. Şərur-Sədərək ərazisində bayat izləri. NMİ-nin Elmi xəbərləri, 2005, № 4, s. 37-41
 37. Şərurun Cənubi Azərbaycanla sərhəd ərazilərindəki oykonimlərin mənşəyi. NMİ-nin Elmi xəbərləri, 2006, № 4, 5 s.
 38. Ömür yolu. Y.Axundlu. Şərəfli ömür, Adiloğlu nəşriyyatı, Bakı 2007. 10-23 s. 14 s.
 39. Xatirələrdə yaşayan müəlim ömrü. Y.Axundlu. Şərəfli ömür, Adiloğlu nəşriyyatı, Bakı 2007. 291-295 s. 6 s.
 40. Şərurun Arazqırağı oykonimlərinin genesizi. Naxçıvan: tarixi gerçəklik, müasir durum, inkişaf perspektivləri (90-10.IV.2006-cı ildə keçirilmiş Beynəlxalq simpoziumun materialları) Bakı, Təhsil nəş.2006, s. 360-370.
 41. Şərur düzünün bəzi türk mənşəli oykonimləri. Naxçıvan MR-in yaranması: tarix və müasirlik (Elmi praktik konfransın materialları), Bakı; Nurlan, 2007, s. 268-278. 11 s.
 42. Şərur ərazisində qədim türk boylarının izləri. Bakı Slavyan Universiteti. Humanitar elmlərin öyrənilməsinin actual problemləri. Ali məktəblərarası elmi məqalələr məcmuəsi, 2007, № 5, s. 208-213. 6 s.
 43. Şərur düzünün toponimləri: Aralıq. Azərb. MEA Nəsimi ad. Dilçilik İnstitutu. Tədqiqlər, 2007 № 3,s. 329-336. 8 s.
 44. Qıvraq adının etimalogiyası haqqında. NMİ-nin Xəbərləri, 2008, № 1, s.37-40.4 s.
 45. Şərur düzünün bəzi toponimlərinin mənşəyi. Naxçıvan bu gün: islahatlar, perspektivlər (Beynəlxalq simpoziumun materialları), Bakı Nurlan, 2008, s. 303-307. 5 s.
 46. Şərurun şəffaf və qeyri-şəffaf toponimləri. Dil və ədəbiyyat beynəlxalq elmi-nəzəri j. Bakı, 2008, № 3, s. 7-9. 3 s.
 47. Iğdırın bəzi etnoponimləri haqqında. Onomastika, Bakı, 2008, N 3, s. 34-38. 4 s.
 48. Yer adlarımızın yaranmasında qədim türk tayfalarının rolu. Uluslararası Türk Dili Kurultayı Bildirirler, I. Ankara, 2007, s. 819-827. 9 s.
 49. Kəngərli toponimləri. Xok və Yurtçu. NDU-nin Elmi əsərləri, 2008, N 4, s. 174-177. 4 s.
 50. Sədərəyin Kərki və Qaraağac oykonimləri. AMEA Folklor İnstitutu. Elmi axtarışlar, 2008, N 5, s. 16-22. 7 s.
 51. Şərur oykonimləri: Şəhriyar və Tumaslı. M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filalogiya məsələləri, 2008, N7,6 s.
 52. Şərurda bir kəndin iki adı haqqında. M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filalogiya məsələləri, 2008, N8,6 s.
 53. Kürçülü və Kürkənd adlarının mənşəyi. M. Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Fil. məsələləri, 2008, N 9, s. 138
 54. Azərbaycan Naxçıvandakı Şərur bölgəsinin ərəbmənşəli yer adları (ərəb dilində).10 s. “Qeyrət”, Qahirə, 2009, s.146-155.
 55. Şərur düzünün sadə törəmə (morfoloji) yolla yaranan oykonimləri. BDU, Dil və Ədəbiyyat Beynəlxalq elmi-nəzəri j. 2009, N 1, s. 32-33. 2 s.
 56. Sarıçoban və Siçanlı oykonimlərinin mənşəyi. Bakı Slavyan Universiteti, Humanitar elmlərin öyrənilməsinin aktual problemləri, 2009, N 2, s. 14-17. 4 s.
 57. Çilli, Kuzugüdən və Küllük oykonimlərinin mənşəyi haqqında. AMEA, M.Füzuli adına Əlyazmalar İnstitutu. Filologiya məsələləri, Bakı, 2009, N 2, səh. 3-8.
 58. Iğdır oykonimlərinin yaranma yolları. BDU. Dil və ədəbiyyat. Beynəlxalq elmi-nəzəri jurnal, Bakı, 2009, N 2.
 59. Şərur düzünün antroponim mənşəli oykonimləri. Onomastika, elmi-onomastik jurnal, B.,2009,N 1, s.30-34.
 60. İğdırın bəzi etnooykonimləri haqqında. AMSA, Nəsimi adına Dilçilik İnstitutu, tədqiqlər, Bakı 2008, N 3-4.
 61. Mənim tanıdığım İsa Həbibəyli – “Ömrün illəri və əsərləri, Ərməğan-60”. Bakı, “Elm və təhsil” nəşriyyatı, 2009.
 62. Toponimlərdə yaşayan Kəngər etnonimləri. “Onomastika”, “Elmi onomastika” jurnal, Bakı,2009, N2.
 63. İğdırın antroponim mənşəli oykonimləri. “Onomastika”, “Elmi onomastika” jurnal, (xüsusi buraxılış), Bakı,2009,N2.
 64. Toponimlərdə çaruk boyunun izləri. NMİ-nin Xəbərləri, “Məktəb”nəşriyyatı, Naxçıvan, 2010 N səh. 46-51.
 65. Xüsusi isimlərin tədrisində oykonimlərdən istifadə. “Azərbaycan təhsili yeni inkişaf mərhəsində” mövzusunda respublika elmi-praktik konfransın materialları, Bakı: Mütərcim, 2010, səh.139-143.
 66. Onomastik leksikadan istifadə imkanları (Araz sözünün mənşəyi). NMİ-in xəbərləri, 2011, N 1, səh.112-114.
 67. “Həsənli Eyvazlının ömür yolu-pedaqoji, elmi və bədii yaradıcılığı haqqında”. NMİ-in xəbərləri, 2011, N 1,s.114-118.
 68. Dərsdənkənar tədbirlərdə onomastik leksikadan istifadə. “Tədris prosesinin təkmilləşdirilməsinin pedaqoji-psixaloji problemləri” mövzusunda beynəlxalq konfransın materialları 27-28.VI.2011, Naxçıvan,2011, səh.112-114.
 69. Toponimlərdə yaşayan şəxs adları. H.Əliyevin 88-ci ildönümünə həsr olunmuş “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnalogiyaların təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr olunmuş konfrans materialları, Naxçıvan, 2011, səh.106-109.
 70. Hamı üçün tanış sima-Günay Məmmədova “Bahardan bir çiçək”. Naxçıvan: “Qızıl Dağ”, 2011, səh.30-33.
 71. Romantik lirikanın imkanları- “Ömrün illəri və əsərləri” II kitab. Bakı: Elm və təhsil nəşriyyatı, 2011, səh. 179-180.
 72. Cəlil Məmməquluzadə (“Molla Nəsrəddin”) “Ömrün illəri və əsərləri” II kitab. Bakı 2011. S. 474-475.
 73. Müəllim sənətinə ehtiram – Y. Axundlu “Müəllimlərin və müəllim dostların”(kitabında) II kitab. Bakı:Adiloğlu, 2011.
 74. Araz vadisinin bəzi oykonimləri. NMİ-nin Xəbərləri, 2012, N 1, səh.37-41.
 75. Çoxsahəli yaradıcılığa malik ziyalı (H.Arzulu-75). NMİ-nun Xəbərləri, “Məktəb” nəş. Naxçıvan, 2012, №2, s.101-102
 76. Kaşqarlı divanı ve Şerurun türk etnotoponimləri. Uluslararası VI Türk Dili Kurultayı Bildirileri 25 ekim 2008 Ankara s. 2381-23-85.
 77. Professor İsmayıl Məmmədov haqqında bir neçə söz (S. Həsənova ilə). “Kredo qəz” 28. IV. 2012
 78. Özündə müəllimliklə alimliyi birləşdirən insan. NMİ-nin Xəbərləri “Məktəb” nəş. 2012 № 4
 79. Dil tədrisinin problemlərinə dair (V.Qurbanovla). AMİ, Xəbərlər, №3
 80. Heydər Əliyevin dil siyasəti. “ Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim- tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş Respublika konfransının materialları. Naxçıvan, “Məktəb”, 2013
 81. Kurikulumda təlimin təşkilinə verilən tələblər. “Təhsil kurikulumları: nəzəri problemlər” mövzusunda keçirilmiş Respublika konfransının materialları. NMİ, 2014
 82. Bəxtimizə düşən yazı.V.Məmmədov. “Bir ömür yaşadıq”kitabı, Naxçıvan. “Qeyrət”, 2013
 83. Ana dili təliminin məzmun xətti. “Müasir təlim metodları və yeni pedoqoji texnologiyaların təlim tərbiyə prosesində tətbiqi” mövzusuna həsr edilmiş elmi-praktik konfransın materialları. Naxçıvan, “Məktəb”, 2014
 84. Araz ətrafının “ağ” və “qara” komponentli oykonimləri. NMİ-nin Xəbərləri, Naxçıvan, “Məktəb”, 2014
 85. Yer adlarında tarixin izləri. NDU-nun Elmi əsərləri. Humanitar seriya, 2014
 86. Onsöz. A.Nuriyev. Azərbaycan dilində işlənənleksik şəkilçilər.Naxçıvan, “Məktəb”, 2014
 87. Sintaktik bilik və bacarıqların formalaşdırılmasında sintaktik təhlildən istifadə imkanları. NMİ-nin Xəbərləri, 2014
 88. Araz ətrafındakı iki kənd adı haqqında. NMİ,Xəbərlər jurnalı, 2015
 89. Naxçıvan və İğdır ərazilərində oykonim paralelliyi.
 90. Apelyativ vahidlərdən formalaşan oykonimlər.NMİ, Xəbərlər jurnalı, Naxçıvan, “Məktəb”, 2015
 91. X. Kərimlinin “Ay işığı “kitabı haqqında –X.Kərimli “ Bir ömrün işığı” kitabı., B.,2016
 92. Sintaktik təhlil zamanı ortaya çıxan çətinliklər haqqında (tezis), NMİ 2016

102.Müasir təlimdə oxu strtegiyaları, tezis,2017

103.Yeni ideyadan yaranan kitab.Naxçıvan Universiteti,elmi əsərlər,№2,2017

104.Dilimizin status məsələsi və Heydər Əliyev qətiyyəti, tezis.Naxçıvan, “Məktəb”,2017

105.Öz axarında olan mənalı ömür.NMİ-nin xəbərləri,№2,2017

106.Dilimiz mənəvi kimliyimiz.NMİ-nin xəbərləri,№3, 2017

107.Yeni pedoqogika dərsliyi.Naxçıvan Universiteti, elmi əsərlər,№2, 2017

108.Arpa və Arpaçay adları haqqında.Naxçıvan Universiteti, elmi əsərlər,№2, 2017

 1. Bir ömrün imkanları” adil Bağırov-70” kitabı, Bakı, 2017, səh. 148-151

 

 

Hekayələr

 1. “Şərq qapısı” qəz., 2 dekabr 1968
 2. Kal qarpız. “Şərq qapısı” qəz., 2.III. 1969
 3. Acı xatirə. “Şərq qapısı” qəz., 16.X. 1969
 4. Müqəssir. “Yeni Ordubad” qəz., 28. May.1970
 5. “İşıqlı yol” qəz., 31 yanvar 1972
 6. Axır ki, şair oldum. “Şərq qapısı” qəz., 11 aprel, 2002, № 41
 7. Gorunda çalar. “Şərq qapısı” qəz., 27 sentyabr, 2003
 8. Axır ki, şair oldum. Yaşadığın yaşa dəyər (“Şərur” ədəbi birliyi -35) “Məktəb” nəş.,Naxçıvan, 2006, s.149-150
 9. “Müharibə başlandı” (hekayə). Kredo qəzeti., 25.12. 2010,
Azərbaycan dili AZ English EN