Əliyeva Qızıllı Mustafa qızı

Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

e-mail: gizilli.56@mail.ru

Əliyeva Qızıllı Mustafa qızı 3 sentyabr 1956-cı ildə Şərur rayonunun Billava kəndində anadan olmuşdur. 1974-cü ildə Naxçıvan şəhərindəki İ.Səfərli adına 1 № li orta məktəbi bitirib, Naxçıvan Dövlət Pedaqoji Universtitetinin Təbiət-coğrafiya fakültəsinin kimya ixtisasına daxil olmuş və 1978-ci ildə oranı müvəffəqiyyətlə bitirmişdir. Həmin il də Axura kənd orta məktəbinə kimya müəllimi təyin olunmuşdur.

1995-ci ildə iş təcrübəsi rayon məktəbləri arasında yayılmış və “Ali kateqoriyalı” müəllim adını almışdır.

1998-ci ildə Şərur şəhər 1 saylı orta məktəbdə, 2002-ci ildən 2010-cu ilə qədər Şərur şəhər 2 saylı orta məktəbdə müəllim işləmişdir.

2005-ci ildə Bakı Dövlət Universitetinin dissertantı olmuşdur. Dissertasiya mövzusu “Orta məktəb üzvi kimya kursunda karbohidrogenlər və onların oksigenli törəmələrinin oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının tədrisinin elmi-metodiki əsasları’’ olmuşdur. İxtisas: 5801.01 – “Təlim və tərbiyənin nəzəriyyəsi və metodikası” (kimyanın tədrisi metodikası).

2008-ci ildə Naxçıvan Muxtar Respublikasının “Əməkdar müəllim” fəxri adına layiq görülmüşdür. 2010-cu ildə Naxçıvan şəhər Təhsil şöbəsində metodist müəllim, 2012-ci ildən 2018-ci ilə qədər isə Naxçıvan şəhər Təhsil şöbəsində metodkabinet müdiri kimi fəaliyyət göstərmişdir. 2018-ci ilin oktyabr ayından Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda metodist müəllim kimi fəaliyyətə başlamışdır. Hazırda “Ümumi fənlər” kafedrasının müdiri vəzifəsində çalışır.

2014-cü il 27 sentyabrda Naxçıvan Dövlət Universitetində müdafiə edərək Pedaqogika üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi adını almışdır. Hazırda isə institutut Elmi Şurasının qərarına əsasən seçki yolu ilə institutun dosenti seçilmişdir. 1 metodiki kitab, ali təhsil müəssisələrinin mağistratura piləsi üçün 1 proqram, 32 elmi məqalə və 10 tezisin müəllidir.

ELMİ ƏSƏRLƏRİN SİYAHISI

Elmi əsərlərin adı İşin növü Nəşriyyatın, jurnalın və s. adı İşin həcmi Həmmüəlliflər
1. 2. 3. 4. 5.
Karbohidrogenlər yanan zaman baş verən oksidləşmə -reduksiya reaksiyalarının tənliklərinin elektron balansı üsulu ilə əmsallaşdırılması məqalə Bakı Universitetinin xəbərləri( təbiət elmləri seriyası), 2006, N 1 s. 31-37 Q.Z.Hüseynov

R.A.Qasımov

Orta məktəbdə üzvi kimyanın tədrisi prosesində şagirdlərdə ekoloji dünyagörüşün formalaşdırılması məqalə Kimya məktəbdə, 4(12)

2005

s.28-38 Q.Z.Hüsernov

R.A.Qasımov

Orta məktəbdə üzvi birləşmələrin oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının tədrisi barədə məqalə Kimya məktəbdə, 4 (16)

2006

s. 25-37 Q.Z.Hüseynov

 

Orta məktəbdə doymuş biratomlu spirtlərin oksidləşmə reaksiyalarının tədrisinin bəzi metodologoyası məqalə Kimya məktəbdə, 2 (86)

2007

s. 54-72. Q.Z.Hüseynov

 

Orta məktəbdə karbohidrogenlər və onların funksional törəmələrinin yanma reaksialarının tədrisi barədə məqalə Kimya məktəbdə, 4 (20)

2007

s.36-50 Q.Z.Hüseynov

 

Karbohidrogenlərin oksidləşmə reaksiyalarına təsir edən amillər mövzusunun tədrisi. məqalə Kimya məktəbdə, 2 (22)

2008

s.43-62 Q.Z.Hüseynov
Orta məktəbdə karbohidrogenlərin tədrisi zamanı idrak proseslərinin inkişaf etdirilməsi məqalə Kimya məktəbdə, 4 (24)

2008

s.60-71 Q.Z.Hüseynov
Spirtlərin oksidləşmə reaksiyalarına təsir edən amillər barədə məqalə “Gənc kimyaçı” II Respublika elmi konfransının materialları, 17-18 may

2006-cı il

s. 55-56
“Orta məktəbdə karbohidrogenlərin oksidləşmə reaksiyalarına təsir edən amillər” mövzusunun tədrisi məqalə Kiməvi birləşmələrin sintezi və çevrilmələri, III Respublika elmi konfransının materialları

17-18 may, 2007 – ci il

s.122-123  

 

Orta məktəbdə üzvi kimyanın tədrisi prosesində şagirdlərdə  ekoloji dünyagörüşün formalaşdırılması. tezis Akademik Həsən Əliyevin 100 illik yubileyinəhəsr olunmuş “ Ekologiya: təbiət və cəmiyyətin problemləri” Beynəlxalq elmi konfransının materialları, 8-9 noyabr, 2007-ci il s. 550 Q.Z.Hüseynov

R.A.Qasımov

Karbohidrogenlərin yanma reaksiyalarının tədrisi barədə məqalə Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş Beynəlxalq elmi konfransının materialları, 30-31 oktyabr, 2009 cu il. s. 368-

s.368-369

Q.Z.Hüseynov
Orta məktəbdə üzvi maddələrin reduksiyası reaksiyalarının tədrisi barədə məqalə Kimya məktəbdə, 4 (32)

2010

s. 24-32 Q.Z.Hüseynov

 

Orta məktəbdə kimya kursunda “ Oksidləşmə dərəcəsi” anlayışının öyrədilməsi məqalə Kimya məktəbdə, 2 -3 (34-35)

2011

s.39-45 Q.Z.Hüseynov

Z.Ə.Nəcəfova

Ускоренний способ решения задач по реаксиям горения органических соединений. məqalə Eстественний и технические науку,  № 3,   2012 с. 61-64 s.61-64 Гусейнов K.Z. Алиев Б.C.
Orta məktəb üzvi kimya kursunda oksidləşmə-reduksiya reaksiyalarının tədrisinin metodiki əsasları. Metodiki dərs vəsaiti  

Naxçıvan 2019

Çap olunub
Ali təhsil müəssisələrinin magistratura pilləsi üçün “Xüsusi pedaqogika” fənni üzrə proqram Proqram Naxçıvan 2019 17 səh.

Çap olunub

“Qələvi metallar: Li, Na, K metalları və onların xassələri” mövzusunun müasir təlim metodları ilə tədrisi. Məqalə “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: Nəticələr, reallıqlar və perspektivlər”

Naxçıvan 2019

Səh. 129-131

Çap olunub.

Respublika elmi-praktik

konfransının

materialları

Məktəbdə psixoloji təlimin təşkili Məqalə  

Naxçıvan 2019

Çap olunub
Tədris prosesində İKT- dən istifadənin vəziyyəti Məqalə  

Naxçıvan 2019

Çap olunub
Şagirdlərdə ekoloji dünyagörüşün formalaşdırılması məsələləri Məqalə  

Naxçıvan 2019

Çap olunub  
Müstəqillik illərində Naxçıvan Muxtar Respublikasında təhsil sahəsində əldə edilmiş nailiyyətlər Məqalə  

Naxçıvan 2019

Karbohidrogenlərin oksigenli törəmələrinin tədrisi zamanı idrak proseslərinin inkişaf etdirilməsi Məqalə Elmi əsərlər

Naxçıvan 2019 № 3

(57) Səh. 43-49

Çap olunub
Karbohidrogenlər və onların funksional törəmələrinin yanma reaksiyalarının tədrisi yolları Məqalə Konfrans” Kimya elminə müasir baxış” Naxçıvan Dövlət Universiteti. 8 oktyabr 2019

Çap olunub

Kimyanın tədrisində fəndaxili və fənlərarası  inteqrativ təlim bacarığı. Məqalə Konfrans” Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr və perspektivlər-2020” 21 may 2020

Çap olunub

Химические проблемы экологии

 

Məqalə Xaricdə çapda
Ailə məktəbində buraxılan səhvlərin acı nəticələri Məqalə Beynəlxalq Novruz kultur və mədəniyyət konqresi.

18 – 22  mart. Baku, Azərbaycan

İktisadi Kalkınma ve Sosyal Araştırmalar Enstitusu ( Düzemleyen Kurum)

Konqre özet kitabında nəşr olunub Kabul Edilen Bildiri Sayısı   94 bildiri

Özbekistan – 5 bildiri, Rusiya -7 bildiri, Kazqkıstan -1 bildiri, Türkiye – 12 bildiri, Azerbaycan – 69 bildiri

Müstəqillik illərində Naxçıvan Muxtar respublikasında təhsil uğurları Məqalə Naxçıvan Muxtar Respublikası Ali Məclisinin Sədri yanında Bilik fondu və AMEA Naxçıvan Bölməsinin təşkilatçılığı ilə “Naxçıvan Muxtar Respublikası: Dayanıqlı inkişaf, uğurlar, perspektivlər” mövzusunda keçirilən onlayn konfrans. 14 avqust 2020.

 

Çap olunub

Azərbaycan Respublikasının iqtisadiyyatında neftin və neft emalının əhəmiyyəti məsələlərinə dair Məqalə “Müasir kimyanın problemləri və inkişaf tendensiyaları” mövzusunda Respublika elmi- praktiki konfransı( onlayn) Qərbi Kaspi Universiteti

21 noyabr 2020

Sertifikat almışam.

Kitabda çap olunub.

Depresiyadan əziyyət çəkən uşaqların problemlərinin həlli yolları. Məqalə

Elmi-tədqiqat işi.

Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu. Elmi Əsərlər jurnalında çap olunub. Noyabr 2020

№ 3( 61)

Təhsildə keyfiyyət amilləri və düzgün qiymətləndirmənin tədrisin keyfiyyətinə təsiri. Məqalə “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr və perspektivlər” mövzusunda keçirilən elmi-praktik konfransda iştirak və çıxış etdim. 20-21 may 2021-ci il

Çap olunub

Naxçıvan şəhərinin formalaşmasında qiymətli sərvətimiz hesab olunan Duzdağın rolu və əhəmiyyəti. Məqalə “Beynəlxalq Duzdağ araşdırmaları” mövzusunda keçirilən Beynəlxalq konqresdə iştirak və çıxış etdim 25 may 2021- ci il

Çapda

10 səh.

Q. Əliyeva
Naxçıvanda qabaqcıl təhsil mühiti formalaşmış və inkişaf etmişdir. Məqalə İyul Çapda Q. Əliyeva

 

Azərbaycan dili AZ English EN