Əliyeva Afaq Məhcan qızı

Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru

1981-ci il avqust ayının 29-da Naxçıvan şəhərində anadan olmuşdur. 1987-1998-ci illərdə orta təhsil almışdır.

1998-2002-ci illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin “Təbiətşünaslıq və tibb” fakültəsinin “Biologiya” ixtisası üzrə təhsil almışdır.

2002-2004-cü illərdə Naxçıvan Dövlət Universitetinin magistr şöbəsinin “Biologiya” istiqamətinin “Botanika” ixtisaslaşması üzrə təhsil almışdır.

2002-2018-ci illərdə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun “Ümumi fənlər” kafedrasında baş laborant vəzifəsində çalışmış, hazırda isə həmin kafedrada müəllim işləyir.

2016-cı il 24 sentyabr Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Naxçıvan Bölməsi Bioresurslar İnstitutunda “Naxçıvan Muxtar Respublikasında Boraginaceae Juss. fəsiləsinə daxil olan nümayəndələrin sistematikası və bioekologiyası” adlı dissertasiya işini müdafiə etmiş, 2017-ci il may ayının 12-də Biologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsinə layiq görülmüşdür.

Hazırda Naxçıvan Dövlət Universitetinin doktorantıdır.

 

ELMİ ƏSƏRLƏRİNİN SİYAHISI

 1. Gənclər və ekoloji tərbiyə // ADPU-nun Tələbə Elmi Cəmiyyətinin 64-cü Elmi konfransının materialları, VI buraxılış, Bakı, 2003, s.149-151
 2. Bitki və canlı orqanizmlərdə maqneziumun rolu // Azərbaycan Təhsil Nazirliyi Sumqayıt Dövlət Universiteti, Magistrantların IV Respublika Elmi Konfransının Materialları, 2004, s. 101-102
 3. Bitki külünün tərkib və əhəmiyyətinin öyrənilməsi // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri № 5, 2005, s.221-224
 4. Tutun tibbi, qida və sənaye əhəmiyyəti // ADPU-nun xəbərləri, № 1, 2005, s.20-22
 5. Biologiyanın tədrisində fənlərarası əlaqə yollarından istifadə prosesində xalq təbabətinin rolu // Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunun Xəbərləri № 2, 2013, s.142-144
 6. Biologiya dərslərində müasir təhsilin “fəaliyyət” adlanan metodoloji mərhələsi haqqında // Naxçıvan MR-in 90 illik yubileyi ilə əlaqədar “Təhsil kurrikumları: nəzəri problemlər” mövzusunda keçirilən respublika konfransının materialları № 2, 2014, s.53-55
 7. Naxçıvan MR florasında Sümürgənçiçəklikimilər fəsiləsinin bəzi növləri haqqında // Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Regional inkişaf və böyük mədəniyyət: mənşə, harmoniya və tipologiya məsələləri” mövzusunda Beynəlxalq konfrans, Naxçıvan, 2013, s.19
 8. Sümürgənçiçəklikimilər Boraginaceae fəsiləsinin öyrənilmə tarixi // Naxçıvan Dövlət Universitetinin, Elmi əsərləri, Təbiət elmləri və tibb seriyası, 2013, №1 (49), s.86-89
 9. Систематический обзор семейства Boraginaceae в Нахчыванской Автономной Республике // XXI Международная научно-практическая конференция “Современные проблемы гуманитарных и естественных наук”, Москва, 2014, с.34-39
 10. Таксономический спектр Boraginaceae В Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана // XXXII Международной заочной научно-практической конференции «Научная дискуссия: инновации в современном мире», Москва, 2015, c.16-21
 11. Редкие растения сем. Boraginaceae во флоре Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана // Международный двуязычный научный журнал «Путь науки», Волгоград, 2015, c.21-23
 12. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Boraginaceae fəsiləsinə daxil olan Göyək (Echium L.) cinsinin növləri haqqında // Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər № 7(72), Qeyrət, 2015, s.17-21
 13. Sümürgənçiçəklikimilər fəsiləsinin Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayılmış faydalı növləri // Naxçıvan Dövlət Universiteti, “Müasir arıçılığın problemləri və inkişaf problemləri” Beynəlxalq elmi-praktik konfrans, Naxçıvan, 2015, s.85-89
 14. About new plant formation spreading around Alinja castle situated in the territory of Julfa region of the Nakhchivan Autonomous Republic // Impact Factor: 3.4546 (UIF): European Academic Research Journal European Union v. 2, Issue 12, Bucharest, Romania, 2015, pp. 332-335
 15. Naxçıvan florasında Boraginaceae fəsiləsinə daxil olan Onosma L. cinsi haqqında // ADPU-nun xəbərləri № 2, 2015, s.70-72
 16. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Boraginaceae fəsiləsi bitkilərinin araşdırılması prosesində əldə edilən nəticələr // Naxçıvan Dövlət Universitetinin elmi əsərləri, Təbiət və tibb seriyası № 6 (76), Qeyrət, 2016, s. 19-22
 17. Naxçıvan Muxtar Respublikasında Xəndəkotu-Symphytum cinsinə daxil olan bitkilərin yayılması və faydalı xüsusiyyətləri // AMEA Naxçıvan Bölməsinin Xəbərləri. Təbiət və texniki elmlər seriyası № 2, 2016, s. 170-174
 18. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Boraginaceae fəsiləsinin Qırmızı Kitablara düşən növləri // Gəncə Dövlət Universiteti, Gənc alimlərin I Beynəlxalq elmi konfransı, I hissə, Gəncə-2016, s. 254-256
 19. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Boraginaceae fəsiləsinə daxil olan növlərin hündürlük qurşaqları üzrə yayılma qanunauyğunluğu // Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, Təbiət və Tibb elmləri seriyası №7 (80), Naxçıvan, “Qeyrət” 2016, s.112-116
 20. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Boraginaceae fəsiləsinə daxil olan Cynoglossum L. – Köpəkdiliotu cinsi haqqında // Elmi xəbərlər, Fundamental, Humanitar və Təbiət Elmləri seriyası №2, Gəncə 2016, s.42-44
 21. Naxçıvan Muxtar Respublikası florasında Boraginaceae fəsiləsinə daxil olan bitkilər, Bakı: Müəllim, 2016, 114 s.
 22. Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində Boraginaceae fəsiləsinin orta dağ qurşağında yeni yayılan növləri // Pedaqoji Universitetin xəbərləri, Riyaziyyat və təbiət elmləri seriyası, 2017, C.65, №2, s. 108-112
 23. Некоторые виды класса двудольных семейства Boraginaceae, распро-страненных в Нахчыванской Автономной Республике, имеющих важное промышленное и питательное значение // Вестник Алтайского Государственного Аграрного Университета № 9 (155), сентябрь, 2017, ст.112-115
 24. Mürəkkəbçiçəklilər-Asteraceae dumort fəsiləsinin tədrisi məsələləri // Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, Təbiət və Tibb elmləri seriyası №3 (84), Naxçıvan, “Qeyrət” 2017, səh 81-85
 25. Bitki hüceyrəsinin quruluşu mövzusunun tədrisi məsələləri // Naxçıvan Müəllimlər İnistitutunun Xəbərləri, cild 13, №4, 2017, “Məktəb” nəşriyyatı, s. 50-54
 26. Bitki toxumasının tədrisi məsələləri // Gənc alimlərin II Beynəlxalq elmi konfransı, Gəncə 2017, s.180-182
 27. Boraginaceae fəsiləsinin Azərbaycanda yalnız Naxçıvan ərazisi üçün xarakterik olan növləri // Naxçıvan Dövlət Universiteti, Elmi əsərlər, Təbiət və Tibb elmləri seriyası №7 (88), Naxçıvan, “Qeyrət” 2017, s.27-32
 28. Hüceyrənin qeyri-üzvi tərkibi mövzusunun tədrisi məsələləri // Müasir təbiət elmlərinin aktual problemləri, Beynəlxalq elmi konfrans I hissə, Gəncə 2017, s. 141-143
 29. Botanikanın tədrisində “Yarpağın daxili quruluşu” mövzusunun öyrədilməsi // Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, Beynəlxalq elmi konfrans, II hissə, Gəncə, 2018, s. 60-61
 30. Həyat bilgisi dərslərində “Cəmiyyət və bitki örtüyü” mövzusunun tədrisi metodikası // Gənc alimlərin III beynəlxalq konfransı, II hissə, Gəncə 2018, s.112-116
 31. Botanika dərslərində “Bitkinin generativ orqanları” mövzusunun tədrisinə dair // Beynəlxalq Elmi Konfrans: Müasir təbiət və iqtisad elmlərinin aktual problemləri, II hissə, Gəncə 2019, s.32-35
 32. Təbiət ən böyük loğmandır // “Nuh yurdu” qəzeti № 21 (785), 4 iyun 2019, s.3
 33. Biologiya dərslərində “Vitaminlər” mövzusunun tədrisi // Elmi əsərlər: Təbiət və tibb elmləri seriyası, Naxçıvan NDU, “Qeyrət”, 2019, № 3(100), s.222-224
 34. Həyat bilgisi dərslərində “İqlim və canlılar aləmi” mövzusunun fəal təlim metodu ilə tədrisi // Respublika elmi-praktik konfransının materialları, “Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr, reallıqlar və perspektivlər”, Naxçıvan NMİ, 2019, s.145-146
 35. Naxçıvan Muxtar Respublikasının dağ-çöl florasının bal və çiçək tozu verən bitkilərinin taksonomik spektri // Naxçıvan Dövlət Universiteti, V Naxçıvan Beynəlxalq arıçılıq konfransı, “Qeyrət” 2019, s.39-44
 36. Botanika dərslərində “Bitkilərin vegetativ orqanları” mövzusunun tədrisi zamanı əyanilik prinsipinin tətbiqi // “Azərbaycan və Türkiyə universitetləri: təhsil, elm, texnologiya” I Beynəlxalq elmi-praktiki konfransın materialları, II hissə, Bakı, 2019, s.107-112
 37. Botanikanın tədrisində Solanaceae – Badımcançiçəklilər fəsiləsinin öyrədilməsi məsələləri, Naxçıvan “Əcəmi” 2019, 78 s.
 38. Azərbaycanın yalnız Naxçıvan florasında yayılan bitkilərinin taksonomik tərkibi, Naxçıvan “Əcəmi” 2019, 80 s.
 39. Bitkilər torpaqdakı turşuluq dərəcəsinin götəricisi kimi // Elmi əsərlər, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Məktəb”, 2019, № 3 (57), s.193-198
 40. Chenopodiaceae – Tərəçiçəklilər fəsiləsi bitkilərinin Naxçıvan Muxtar Respublikası ərazisində yayıldığı torpağa görə indikatorluq xüsusiyyətləri // Elmi əsərlər, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Məktəb”, 2019, № 4 (58), s.205-212
 41. Виды растений классы однодольной включеных в Красную книгу который Распространено только во флоры Нахчыванской Автономной Республики Азербайджана // Збıрник наукових праць “Велес” за матерıалами VI Мıжнародноï конферецıï “ıнновацıйнı пıдходи ı сучасна наука”, м. Киïв 31 березня 2020 р., с.9-12
 42. İbtidai təhsilin “Həyat bilgisi” fənninə aid məzmun standartlarının reallaşdırılmasında əyani vasitələrin rolu // Ümumi təhsildə kurikulum islahatları: nəticələr və perspektivlər-2020, Videobağlantı formatında keçirilmiş Respublika elmi-praktik konfransın materialları, Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, “Məktəb”, 2020, s. 145-146
 43. Botanika dərslərində şöbəsinin tədrisi zamanı tətbiq olunan didaktik prinsiplər // Elmi əsərlər (pedaqogika, psixologiya, tarix, filologiya, riyaziyyat və informatika, biologiya, incəsənət), 2020 №3 (61), s.87-89
 44. Bitkilərin duyğuları // Vətən yolları qəzeti, №1(01), 25 fevral 2021-ci il, s.4
Azərbaycan dili AZ English EN