Əliyev  Sahib  Əli  oğlu

Riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru, dosent

e-mail:  sahib.aliyev60@yahoo.com

  

Sahib Əli oğlu Əliyev 1960-cı ildə Culfa rayonu Xanəgah kəndində anadan olmuşdur. O, 1967-ci ildə Xanəgah kənd orta məktəbinə getmiş, 1977-ci ildə isə həmin məktəbi bitirmişdir.

S.Ə.Əliyev 1977-1981-ci illərdə  Y.Məmmədəliyev  adına  Naxçıvan  pedoqoji  institutunda (indiki Naxçıvan Dövlət  Universitetində) fizika-riyaziyyat fakültəsində riyaziyyat ixtisasını bitirmiş, 1981-1990-cı  illərdə  Cəlilabad  rayonunda  müəllim  işləmiş,1991-ci ildə AMEA  Riyaziyyat-mexanika  institutunun  qiyabi aspiranturasını bitirmişdir.1990-ci ildən NDU-nun riyazi analiz kafedrasının əməkdaşıdır.

S.Ə.Əliyev 1992-ci ildə AMEA-nın Riyaziyyat-mexanika  institutunda “Xüsusi  periodik  əyri  quruluşlu  kompozit  materiallarda gərginlik  vəziyyəti” mövzusunda  namizədlik dissertasiyası müdafiə edərək riyaziyyat üzrə fəlsəfə doktoru adını almışdır.

S.Ə.Əliyev  Ali Attestasiya  Komissiyyasının 1997-ci il tarixli qərarı ilə dosent adı verilmişdir.

S.Ə.Əliyev 7 dərs vəsaiti,62elmi məqalənin müəllifidir.

S.Ə.Əliyev hazırda NDU-nun “Riyazi analiz” kafedrasının müdiri, Naxçıvan  Müəllimlər İnstitunun “Riyaziyyat və tədrisi metodikası”  kafedrasında  dosent vəzifəsində çalışır.

Dərc olunan elmi əsərləri:

 1. Təbiətşünaslıq ixtisaslarında limitlər  mövzusunun  tədrisi. (Dərs vəsaiti),  Naxçıvan,  1991, s-51.
 2. Riyazi statistikanın elementləri. (Dərs vəsaiti),  Bakı 1992, s-60.
 3. Cəbrdən məsələ həlli üzrə praktikum. (Dərs vəsaiti), Bakı., 1993. s-111.
 4. Triqonometriyadan məsələ həlli üzrə praktikum. (Dərs vəsaiti), Bakı., 1993.s-64.
 5. Riyaziyyatdan məsələ həlli üzrə praktikum. (Dərs vəsaiti), Bakı., 1996, 178 s.
 6. Analitik həndəsə elementlərinə aid çalışmalar. (Dərs vəsaiti), Bakı., 1996.s-25.
 7. Nəzəri mexanikadan mühazirələr. (Dərs vəsaiti), Naxçıvan Dövlət Universiteti, 2017.
 8. О распределение само уравновшенных напруяжений в слоистом композитном материале с частичными искревлениями в структуре. Деп.вВинити. №5507-V 06. Киев, 1986,  c.428-433.
 9. О вилиянии искревления одного несушегослояна распределение напряжений в многослойной пластине. Изв. Ан. Аз. респ. Сер. физ.-тех. и мат. №2, 1988

10.О  напряженном состоянии  в слоистом композитном материале с частичными искревлениями в структуре. Прикл.механика 1990,  №12,   c.16-21.

11.Вилиянии реологических параметров материале матрицы на распределени напряжений. Изв. Ан. Аз. респ.  Сер.физ.-тех.и мат. 1991,  №11

 1. Напряжение состояние в композитных материалах с частично периодически искревленными слоями Автореферат . 1991. 23.

13.Напряженое состояние в  слоистых композитных материалах с частичными искревлениями  в структуре. Баку, 1987 \Препринт\ Ан. Аз. респ. институт Физики, 252

 1. Matrisin reoliji parametrlərinin sonlu sayda əyilmiş layı olan çoxlaylı kompozit materiallarda öz-özünə tarazlaşdıran gərginliklərin paylanmasına  təsiri. Изв.Ан.Аз.респ. Сер.физ.-тех.имат.  №3, 1996.

15.Динамическая устойчивост непреривно неоднородных упругих цилиндрических оболочек в сверх звуковом потоке газа. Изв.Ан.Аз.респ. Сер.физ.-тех.инаук. 1996,  №Y(XIII).

 1. Çəki funksiyasına görə ortonormal çoxhədlilər sisteminin qurulması. Ali pedaqoji məktəblərdə təbiət və dəqiq elmlərin tədqiqi və  tədrisinə  dair II respublika elmi konfrasının materialları.  Bakı, 1997.
 2. Riyazi analiz elementlərinin tədrisində şagidlərin rast gəldiyi çətinliklər və onların aradan qaldırılması. Pedaqoji tədqiqatlar (elmi məqalələr məcmuəsi). I buraxılış. Bakı, 1997, №12.
 3. Nəzəri biliklərin inkişafında  məsələ  həllinin  rolu. Bakı, 1997,  №11.
 4. Başlanğıc gərginlikli elastiki yarımmüstəvi üçün dövrü məsələ. AMEA riy.və mex .ins. əsərləri, 1997,  №YII(XY).
 5. Riyazi analizdən tələbələrin  müstəqil  işinin  bəzi  formaları.  NDU elmi əsərləri, 1999,  №3.
 6. Laylı kompozit materiallarda bir  əyilmiş  layın  gərginlik paylanmasına  təsiri  NDU, Müasir  riyaziyyat və  təbiətin problemləri.  2001.
 7. Zəifləmiş düz xətli kəsiyə malik başlanğıc gərginlikli müstəvinin  sıxılması haqda məsələ. AMEA.riy.və mex ins.xəbərləri,  2002,  №XVI.
 8. Bəzi parabolik tip riyazi fizika tənlikləri üçün  optimal  idarəetmə məsələlərinin qoyuluşu. Ali məktəblər arasında elmi praktik konfrans materialları.  2002.
 9. The problem on sompression of prest-rainedsurface, weakeuedbyrestiliearcras (cose of equalroots). Procceeding of IMM of NAS Azerbaijan. V.XVI(XXIV),  Bakı,  2002.
 10. Lejandr çoxhədlisinin bir tətbiqi. NDU-nun “Elmi əsərlər”i. №10, 2003.
 11. Riyazi analizdən praktik məsələr üçün çalışmaların seçilməsi prinsipi və onun didaktik əhəmiyyəti. “Azərbaycanda elmin  inkişafı və regional problem”  elmi konfrans  materialları.  AMEA  Nax. böl.  2005.

27.Однозначное слабое решение задачи Дирихле для уравнения полной форму Гилъберге-Серрина. AMEA-nın müxbir  üzvü İ.T.Mamedovun anadan olmasının 50 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə beynəlxalq konfrans materialları.  2005 . 11-13 may.

28.Свободние осе симметричные колебания запалненной пузиръковой с мелко масштабними искривлениями в структуре. AMEA-nın müxbir  üzvü İ.T.Mamedovun anadan olmasının 50 illiyinə həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə beynəlxalq konfrans materialları. 2005. s.139-141. Tezis.

 1. İki istiqamətli əyriliyə malik laylı kompozit materiallarda gərginlik deformasiya  vəziyyəti. NMİ-nin “Xəbərlər”i. 2005,  №4, s.15-18.

30.Quruluşunda əyrintiləri  olan slindrik elastiki mühitin  sərbəst rəqsləri. B.İsgəndərovun 70 illiyinə  həsr olunmuş riyaziyyat və mexanika üzrə XII beynəlxalq konfrans materialları.  May  2006.s. 105-107.

 1. Hissə-hissə bircins cisim modeli əsasında xüsusi əyri laylı kompozit materiallarda gərginlik deformasiya vəziyyəti. NMİ-nin “Xəbərlər”i.   №3(11) , 2008.
 2. Mayedə tirin sərbəst rəqslərinin  tərs  üsullarla  tədqiqi. Fizika-riyaziyyat və texniki elmlər üzrə beynəlxalq konfrans.  Naxçıvan,  2008, 7-8 noyabr.
 3. On Growthrate of solition of sekond nonlinear elliptic equation in unbounded domain. The third International Conference “Problems of Cubernics and Informati-cs”. 6-8 september 2010.

34.О скорости роста решений одного нелинейного эллиптеческого уравнения 2-го порядка в перфорированной области. NDU, elmi əsərlər,  №1, 2011 .

 1. Bir qeyri-xətti elliptik tənlik  üçün  Fraqmen-Lindelyof tipli teorem. “Müasir  təlim metodları və yeni pedoqoji texnologiyanın təlim-tərbiyə prosesində tətbiqi”  mövzusuna həsr edilmiş elmi praktik konfransın materialları.  06 may  2011.

36.On theorem of fraqmenlindely off type for on enonlinear elliptic equation.  NDU-nun  “Elmi əsərlər”i. 2012,  №1(43).

 1. Limitsiz analizə başlamağın nəzəri və praktik çətinlikləri. ADK Naxçıvan Bölməsi “Naxçıvan MR-də iqtisadiyyat, elm, maarif, ədəbiyyat və mədəniyyətin inkişafı problemləri”  tezisləri. 1999.
 2. О распредлении сомоуравновешенных напражений в слоистом композитом матерале частичними искривлениями в структуре. AMEA riy və mex.ins.nun 45 illiyinə həsr olunmuş X beynəlxalq konfrans. 2004, 5-7 noyabr.
 3. О скорости роста решений одного нелинейного эллиптеческого уравнения 2-го порядка в неограченной области. AMEA-nın riyaziyyat və mexanika üzrə beynəlxalq konfransının tezisləri. Bakı, 2005.
 4. О скорости роста решений одного нелинейного эллиптеческого уравнения 2-го порядка в области типа цилиндра. Akademik Əşrəf Hüseynovun 100 illik yubileyinə həsr olunmuş elmi  konfransın tezisləri. Bakı, 2007, may.
 5. Eyniadlı dövrü əyriliyə malik laylı kompozit materiallarda gərginlik vəziyyəti. “Riyaziyyat, mexanika və informatikanın müasir problemləri” mövzusunda beynəlxalq simpoziumun tezisləri. Naxçıvan,  2007, s.4.
 6. О скорости роста решений одного нелинейного эллиптеческого уравнения 2-го порядка в перфорированной области. AMEA-nın riyaziyyat və mexanika üzrə XII beynəlxalq konfransının tezisləri. Bakı,  2007.
 7. On nonlinear elliptic second order equations solution behaviour in unbounded domain. AMEA-nın riyaziyyat və mexanika üzrə beynəlxalq konfransın tezisləri. Bakı, 2012, tezis.
 8. Bir qeyri- xətti elliptik tip tənlik üçün konus tipli oblastda fraqmen-lindelyof  tipli  teorem. NDU, Elmi əsərlər, №1 (51) . 2013.
 9. Bir qeyri- xətti elliptik tip tənlik üçün silindr  tipli oblastda  dirixle məsələsi. Heydər Əliyev – 90 Respublika  konfransı-nın  materialla-rı. 03.05.13.
 10. 46. ONE APPLICATION OF DIRAC FUNCTION TO THEORY OF DIFERENTIAL FUNCTIONS. Riyaziyyat və informatikanın aktual problemləri. s.11-14.H Əliyevin anadan olmasının 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfransın tezisləri. May 29–31. Bakı, 2013.
 11. Kompazit materiallarda aparıcı laylardan birinin əyilməsinin gərginlik paylanmasına təsiri. Ak. A.Mirzəzadənin 85 illiyinə həsr olunmuş beynəlxalq konfrans. 21-22  noyabr  2013.
 12. 48. Nonlinear parametric vibrations of a laterally strengthened cylindrical shell contacting with viscoelastic medium. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika institunun əsərləri, 2013, vol. XXXIX (XLVII), pp. 3-8.
 13. Naxçıvan Dövlət Universiteti .”Elmi əsərlər”.Fizika-riyaziyyat və texniki elmlər seriyası. 2014, N-3 (59)
 14. 50. Bir qeyri-xətti 2-ci tərtib elliptik tip tənlik üçün dirixle məsələsi. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika institunun 55 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans. 15-16 may 2014.
 15. Oб ососимметричнoй фopмe пoтepиycтoйчивocти неoднopoднoй цилиндpичеckoй oболочkи. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyası Riyaziyyat və Mexanika institunun 55 illiyinə həsr olunmuş Beynəlxalq konfrans. 15-16 may 2014.
 16. Некоторые свойства положителъных решениий нелинейных эллиптических уравнений 2-го порядка. Azərbaycan respublikası təhsil nazirliyi Naxçıvan Müəllimlər institutu. Müasir təlim metodları və yeni pedoqoji texnologiyaların təlim tərbiyə prosesində tətbiqi elmipraktik konfransı materialları. 07 may-2014, tezis.
 17. Bir qeyri-xətti 2-ci tərtib elliptik tip tənliyin klassik həllinin konus tipli oblastda böyümə sürəti. Naxçıvan Dövlət universiteti,”Elmi-əsərlər”.Fizika-riyaziyyat və texniki elmlər seriyası. 2014. N-7.
 18. On Nonlinear Elliptic Second Order Equation`s Solution Behaviour in Unbounded Domain. Naxçıvan Dövlət universiteti,” Elmi-əsərlər”. Fizika-riyaziyyat və texniki elmlər seriyası, 2014, N9 (65).
 19. Bəzi kompozit materiallarda gərginlik deformasiya vəziyyəti. Naxçıvan Dövlət universiteti, ”Elmi-əsərlər”. Fizika-riyaziyyat və texniki elmlər seriyası. 2014. N9 (65)
 20. 56. Dirak funksiyasının tətbiqi ilə kəsilən funksiyaların törəmələrinin tapılması. Naxcivan Müəllimlər İnstitutu “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim tərbiyə prosesində tətbiqi” movzusuna həsr edilmis konfrans
 21. Sabit əmsallı xətti diferensial tənliklərin fundamental həllinin qurulması. Naxcivan Müəllimlər İnstitutu “Müasir təlim metodları və yeni pedaqoji texnologiyaların təlim tərbiyə prosesində tətbiqi” movzusuna həsr edilmis konfrans 2016.
 22. 58. Eyni fazalı hal üçün kompozit materiallarda gərginlik deformasiya vəziyyətinin tədqiqi. Naxçıvan Dövlət Universiteti,elmi əsərlər, №4/81, 2016.
 23. 59. On some particularities of the influence of the fluid viscosity on the frequency response of a viscoelastic plate loaded with this fluid. Transactions of NAS of Azerbaijan, Issue Mecanics, 36(5), Series of Physical-Techical and Mathematical Sciences, 2016.
 24. Çəki funksiyasına nəzərən ortonormal çoxhədlilər sistemi-nin mövcudluq və yeganəlik şərti. Naxçıvan Dövlət Universiteti, elmi əsərlər №4/85, 2017.
 25. Çəki funksiyasına nəzərən ortoqonal Lejandr çoxhədlilər sisteminin qurulması. NMİ, H. Əliyev 94. Müasir təlim metodları və yeni Pedaqoji Texnologiyaların təlim-tərbiyyə prosesində tərtibi mövzusuna həsr edilmiş elm- pratik konfransın materialları  (05 may 2017 )  səh 169- 172.
 26. 62. İkinci tərtib kvazixətti elliptik tip tənlik üçün qeyri – məhdud oblastda Dirixle məsələsi. Naxçıvan Dövlət Universiteti, elmi əsərlər, №8/89,