Ələsgər Cəfər oğlu İmanov

Pedogika üzrə fəlsəfə doktoru.dosent

E-mail: elesger.imanov-e mail.ru

1954-cü il aprelin 13-də Naxçıvan şəhərində anadan olub.

1975-ci ildə Azərbaycan Neft və Kimya İnstitutunun, Tətbiqi riyaziyyat ixtisasını bitirib.

2013-cü ilin iyun ayında, İnformatika kursu üzrə şagirdlərin bilik və bacarıqlarının inkişaf etdirilməsi yolları mövzusunda fəlsəfə doktorluğu dissertasiyası müdafiə etmişdir.

2000-ildən Naxçıvan Müəllimlər İnstitutunda işləyir. Hazırda kafedranın dosenti vəzifəsində çalışır.

Dərc olunmuş elmi əsərləri

 1. Orta məktəblərin riyaziyyat kursunda kompüterlərin tətbiqinin bəzi məsələlərinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər jurnalı, №2, 2005-ci il.
 2. Ümumtəhsil məktəblərində informatika fənnindən dərnəklərin təşkili. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Fizika riyaziyyat və informatikanın tədrisi jurnalı, №4, Oktyabr-Dekabr 2005-ci il.
 3. Orta məktəblərdə “İnformatika və informasiya texnologiyaları “kursunun öyrənilməsinin məqsəd və vəzifələri. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Xəbərlər jurnalı, №2, May 2006-cı il.
 4. Altproqramların tədrisinə dair Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər jurnalı, №3, 2006
 5. Orta məktəblərdə İnformatika dərslərində alqoritmik dilin öyrədilməsi. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Fizika riyaziyyat və informatikanın tədrisi jurnalı, №3, 2006-cı il
 6. Modelləşdirmə və onun tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər jurnalı, №4, 2006-cı il
 7. EHM-in yaranma tarixinin mövzusunun tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər jurnalı, №1 , 2007-cı il
 8. İnformatika müəlliminin hazırlanması modelləri siyasəti və problemləri. Azərbaycan xalqının ümummilli lideri Heydər Əliyevin anadan olmasının 84-cü ildönümünə həsr olunmuş Müəllim Hazırlatma Siyasəti və Problemləri Beynəlxalq konfransı Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti Türkiyə Cumhuriyyəti Hacıtəpə Universiteti Ankara Pedaqoji fakültə, Bakı, May 12-14, 2007-ci il
 9. Orta məktəblərdə “İnformatika fənnini tədris edən texniki mütəxəssislərin pedaqji psixoloji hazırlığı. “İnformatika informasiya texnologiyalarının təhsildə tətbiqi məsələləri Respublika elmi konfransının materialları Bakı, 22-23 May, 2007-ci il
 10. Компыютерный всеобуч “Riyaziyyat mexaniki və informatikanın müasir problemləri beynəlxalq simpo-ziumunun materialları Naxçıvan 2007
 11. X-XI siniflərdə “İnformatika və informasiya texnoloji–yası “fənninin tədrisi və inkişaf yolları. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər jurnalı, № 3, 2007-ci il
 12. Информатика на уроках математики. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər jurnalı №4, 2007–ci il
 13. Orta məktəblərdə “İnformatika” fənnindən labarotoriya işlərinin aparılması I hissə Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Fizika riyaziyyat və informatikanın tədrisi jurnalı №1, 2008-ci il
 14. Alqoritm və onun əsas xassələri Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, Xəbərlər jurnalı, №1, 2008-ci il
 15. Şagirdlərin kompyuter savadı və informasiya mədəniyyəti haqqında (X-XI siniflər). Fizika-riyaziyyat və texnika elmləri üzrə beynəlxalq konfransının tezisləri Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, noyabr, 07-08 noyabr, 2008-ci il
 16. Orta məktəblərdə “İnformatika fənnindən dərs deyən texniki mütəxəssislərin pedaqoji psixoloji hazırlığı Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universitetinin Xəbərlər jurnalı, № 5, Bakı 2008-ci il
 17. Riyazi modelləşdirmə elmi idrak metodu kimi Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər jurnalı, №3, 2008-ci il
 18. Orta məktəblərdə “İnformatika fənnindən labarotoriya işlərinin aparılması II hissə. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Fizika riyaziyyat və informatikanın tədrisi jurnalı, №4, 2008 – ci il
 19. Компыютерный всеобуч. Актуалные проблемы гуманитарных и естественных наук. Журнал научных публиаций № 6, 2009 Москва
 20. Proqramlaşdırma dillərinin tədrisinə dair. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər jurnalı, № 2, 2009
 21. Şagirdlərin kompüteri savadı və informasiya mədəniyyəti haqqında (X-XI siniflər) Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər jurnalı, № 4, 2009
 22. İnformatika bir elm və tədris fənni kimi. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər jurnalı, № 1, 2010
 23. Инфоматизация общества и образвание. Журнал научных публикации для доктаранто и аспирантов г. Курск Россия, 2010, № 4
 24. Новая информфционная технология (НИТ) развитие методов обугния. Журнал Технодогии и методики в образовании. Воронежский Государственный педагогичсеский универститет г. Воронеж Россия, 2010, № 6
 25. Təhsilin və cəmiyyətin informasiyalaşdırılması Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirliyi Naxçıvan Dövlət Universiteti Elektron Naxçıvan 5 nəticələr və vəzifələr (25-26 iyun 2010 Beynəlxalq simpoziumun materialları naxçıvan 2011
 26. Proqramlaşdırma dilləri Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 31 oktyabr
 27. Tərsimi həndəsə Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu, 31 oktyabr
 28. Şagirdlərin alqoritmik mədəniyyətinin əsas komponentləri. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu Xəbərlər jurnalı, № 4, 2017
 29. “Riyazi – statistik metodların psixologiyaya tətbiqi”, dərs vəsaiti NMİ Elmi şurasının 15 aprel 2021-ci il tarixli 9№ li iclas protokoluna əsasən çap edilmişdir. NMİ, “Məktəb” nəşriyyatı, 2021. Naxçıvan .
 30. “Qrafik redaktor proqramları”, dərs vəsaiti, NMİ Elmi şurasının 15 aprel 2021-ci il tarixli 9№ li iclas protokoluna əsasən çap edilmişdir. NMİ, “Məktəb” nəşriyyatı, 2021.Naxçıvan.
 31. “Управление процессеор информатизачии образовании”, Moskva, Qazağıstan 2021-ci il
Azərbaycan dili AZ English EN